Seychelles
Seychelles
5 days
Kenya
Kenya
Mauritius
Mauritius
9 days
Egypt
Egypt
7 days
South Africa
South Africa
11 days